Zoekhulp

Voor wetgeving rondom etikettering

U bent verantwoordelijk voor de etikettering, maar weet niet zeker of u alle benodigde wetgeving heeft geraadpleegd? Voor welke producten gelden er nu weer naast de algemene (horizontale) wetten nog aanvullende (verticale) wettelijke regels? Précon helpt u graag op weg met de Zoekhulp!

Wanneer u wetgeving wil raadplegen via het internet, beschikt u best over het nummer en jaartal van die betreffende wet. Dat maakt het zoeken naar actuele (geconsolideerde) wetgeving op de websites, zoals EUR-Lex (EU) en Justel (BE), een stuk eenvoudiger.

Om die informatie snel bij de hand te hebben, werken onze specialisten met onderstaand overzicht*. Wij stellen dit praktische hulpmiddel nu ook gratis beschikbaar voor u. De belangrijkste horizontale en verticale wetgeving (EU+BE) is op trefwoord en in alfabetische volgorde onder elkaar gezet *Voor het laatst bijgewerkt: januari 2022.

Toelichting:

Food Law Guide

Geen tijd om zelf op de hoogte te blijven van de wetswijzigingen? Dan hebben wij voor u de Food Law Guide. Ontvang elke week de voor uw bedrijf relevante wetswijzigingen. Zo bent u altijd volledig geïnformeerd en weet u welke aanpassingen nodig zijn om te voldoen aan wetgeving. Bekijk hier de mogelijkheden voor een abonnement op de Food Law Guide.

Contact

Contactpersoon

Consultant

Zoekhulp voor wetgeving rondom etikettering - uitlegvideo

Overzicht Wetgeving

Algemene (horizontale) wetgeving

Altijd van toepassing


Verordening 1333/2008

 • Betreft de lijst levensmiddelenadditieven, inclusief kleurstoffen, zoetstoffen en dragerstoffen, die zijn toegestaan in levensmiddelen, in de voorgeschreven hoeveelheden.

Verordening 231/2012

 • Tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening 1333/2008.

KB 01/03/1998

 • Betreffende in voedingsmiddelen toegelaten toevoegsels met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen.

KB 17/09/2014

 • Betreffende levensmiddelenadditieven, ter implementatie van verordening (EG) Nr. 1333/2008.

Verordening 1169/2011

 • Betreft de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten op etiketten en in reclame.

Richtlijn 2011/91

 • Betreft vermeldingen of merktekens die het mogelijk maken de partij waartoe een levensmiddel behoort te identificeren.

Richtlijn 2009/34

 • Betreft voorwaarden voor gebruik van het E-teken.

Richtlijn 2007/45

 • Betreft de vastgestelde nominale volumes voor voorverpakte producten (o.a. wijnen en gedistilleerde dranken).

KB 13/07/2014

 • Betreffende levensmiddelenhygiëne

KB 16/01/2006

 • Tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

KB 14/11/2003

 • Betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen.

KB 28/12/1979

 • Betreffende het voorverpakken naar gewicht of naar volume van bepaalde producten in voorverpakkingen.

Mededeling van de commissie van 13 juli 2017

 • Inzake de verstrekking van informatie over stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken. Deze mededeling is bedoeld om ondernemingen en nationale autoriteiten bij te staan bij de toepassing van de nieuwe voorschriften van Verordening 1169/2011.

KB 17/07/2014

 • Tot vaststelling van de bepalingen inzake de mededeling van bepaalde stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken voor niet-voorverpakte levensmiddelen.

Verordening 1334/2008

 • Betreft de lijst van aroma's en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen die zijn toegestaan voor gebruik in en op levensmiddelen.

Verordening 2065/2003

 • Betreft de samenstelling van en eisen aan rookaroma’s.

KB 24/01/1990

 • Betreffende aroma's voor gebruik in voedingsmiddelen.

Verordening 2018/848

 • Betreft de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening 834/2007.

Uitvoeringsverordening 2021/279

 • Betreft bepalingen ter uitvoering van Verordening 2018/848 m.b.t. controles en andere maatregelen ter waarborging van de traceerbaarheid en naleving in de biologische productie en de etikettering van biologische producten.

Verordening 2021/771

 • Tot aanvulling van Verordening 2018/848 m.b.t. specifieke criteria en voorwaarden voor de controles van de administratie in het kader van de officiële controles op het gebied van biologische productie en de officiële controles van groepen exploitanten.

Verordening 2021/1165

 • Betreft de toelating van bepaalde producten en stoffen voor gebruik in de biologische productie en de opstelling van de lijsten van die producten en stoffen

Uitvoeringsverordening 2021/2325

 • Tot vaststelling, op grond van Verordening 2018/848 van de lijst van derde landen en van de lijst van controleautoriteiten en controleorganen die op grond van artikel 33, leden 2 en 3, van Verordening 834/2007 zijn erkend met het oog op de invoer van biologische producten in de Unie.

Skal voorschriften

 • Nationale voorschriften van de toezichthouder voor biologische productie.

Verordening 1924/2006

 • Inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

Verordening 1925/2006

 • Betreft de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen.

Verordening 432/2012

 • Betreft de lijst van toegestane generieke gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking of de ontwikkeling en/of gezondheid van kinderen gaan.

Besluit 2013/63

 • O.a. richtsnoeren voor de uitwerking van de specifieke voorwaarden voor gezondheidsclaims van art. 10 van Verordening 1924/2006.

Richtlijn 89/108

 • Betreft regels voor het diepvriezen van levensmiddelen en de wijze waarop dit proces moet worden geëtiketteerd.

KB 05/12/1990

 • Betreffende diepvriesproducten.

Richtlijn 1999/2

 • Betreft de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de behandeling van voedsel en voedselingrediënten met ioniserende straling.

KB 12/03/2002

 • Betreffende de behandeling van voedsel en voedselingrediënten met ioniserende straling en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen.

Verordening 1332/2008

 • Betreft de lijst van voedingsenzymen die zijn toegestaan voor gebruik in levensmiddelen.

Verordening 1829/2003

 • Inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders.

Verordening 1830/2003

 • Betreft de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders.

KB 06/12/2006

 • Inzake noodmaatregelen met betrekking tot het niet-toegelaten genetisch gemodificeerde organisme "LL Rice 601" in rijstproducten.

Uitvoeringsverordening 828/2014

 • Betreft voorschriften voor de voorlichting aan de consument over de afwezigheid of de verminderde aanwezigheid van gluten in levensmiddelen.

Uitvoeringsverordening 2018/775

 • Betreft de voorschriften voor de vermelding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst van het primaire ingrediënt van een levensmiddel.

Verordening 1151/2012

 • Deze verordening betreft de regels voor het gebruik van beschermde oorsprong (BOB) of herkomst BGA) benamingen op verwerkte producten en gegarandeerde traditionele specialiteiten (GTS). De verordening introduceert ook de mogelijkheid van facultatieve kwaliteitsaanduidingen als “product uit de bergen”.

Richtsnoer 2010/C 341/03

 • Richtlijnen voor de interpretatie van de regels vermeld in Verordening 1152/2012

Verordening 251/2014

 • Betreft de aanduiding, aanbiedingsvorm, etikettering en bescherming van geografische aanduidingen (BGA) van gearomatiseerde wijnbouwproducten.

KB 18/12/1984

 • Tot erkenning van de benaming van oorsprong "Ardense boter" en tot vaststelling van de voorwaarden waaraan dit product moet voldoen om onder deze benaming te worden vervaardigd, te koop aangeboden of verkocht.

KB 04/02/1974

 • Tot erkenning van de benaming "Ardense ham" en tot vaststelling van de voorwaarden waaraan dit product moet voldoen om te worden vervaardigd, te koop aangeboden of verkocht onder deze benaming.

VB 17/02/2012

 • Betreffende de bescherming van geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en traditionele aanduidingen van wijnbouwproducten en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken.

VB 19/10/2007

 • Betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen.

Mededeling van de Commissie 2017/C393/05

 • Bevat richtsnoeren voor bedrijven en nationale autoriteiten betreffende de toepassing van het beginsel van kwantitatieve ingrediëntendeclaratie (KWID) in het kader van Verordening 1169/2011.

KB 04/09/1972

 • Betreffende de hoeveelheidsaanduiding.

Verordening 343/2019

 • Betreft het gebruik van bepaalde generieke omschrijvingen (afwijkingen van artikel 1, lid 3, van Verordening 1924/2006).

Verordening 2073/2005

 • Bevat microbiologische voedselveiligheidscriteria (inclusief grenzen voor histamine in visproducten) en proceshygiënecriteria.

Diverse Hygiënecodes

 • Deze codes bevatten afspraken over microbiologische criteria die de desbetreffende branches zelf, in aanvulling op de regelgeving van de overheid, voor bepaalde activiteiten hebben vastgelegd.

KB 26/04/2009

 • Betreffende microbiologische criteria voor voedingsmiddelen.

Verordening 2015/2283

 • Betreft voorschriften voor het in de Unie in de handel brengen van nieuwe voedingsmiddelen (inclusief ingrediënten) en de intrekking van Verordening 258/97 en Verordening 1852/2001.

Uitvoeringsverordening 2017/2468

 • Betreft administratieve en wetenschappelijke voorschriften voor traditionele levensmiddelen uit derde landen overeenkomstig Verordening 2015/2283.

Uitvoeringsverordening 2017/2469

 • Betreft administratieve en wetenschappelijke voorschriften voor aanvragen bedoeld in artikel 10 van Verordening 2015/2283 betreffende nieuwe voedingsmiddelen.

Uitvoeringsverordening 2017/2470

 • Betreft de Unielijst van nieuwe voedingsmiddelen overeenkomstig Verordening 2015/2283 betreffende nieuwe voedingsmiddelen.

KB 11/10/1997

 • Betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten.

Leidraad van de Commissie

 • Betreft het vaststellen van toleranties voor voedingswaarden die op een etiket worden vermeld (document is bedoeld als normdocument voor de controle door toezichthouders).

KB 08/01/1992

 • Betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen.

Specifieke (verticale) wetgeving

voor bepaalde voedingsmiddelen


Wettelijk verplichte benamingen

 • De genoemde benamingen in de volgende wetgeving: cacao- en chocolade; verduurzaamde vruchtenproducten; vruchtensap/limonade; koffie- en cichoreiproducten; melkeiwitten (caseïne en caseïnaten) en verpakte waters moeten en mogen uitsluitend worden gebruikt voor die producten.

Diverse andere gereserveerde aanduidingen

 • De genoemde benamingen in de volgende specifieke wetgeving: brood- en meelproducten; suikers en suikerproducten; zuivelproducten; vlees, gehakt en vleesproducten; specerijen en kruiden; olijfolie; smeerbare vetproducten; en gedehydrateerde melkproducten zijn uitsluitend gereserveerd voor deze producten.

Verordening 1308/2013

 • Gemeenschappelijke verordening van de markten voor landbouwproducten. Artikel 119: verplichte vermeldingen voor wijn. Artikel 120: facultatieve vermeldingen bij wijn, zoals wijnoogstjaar, wijndruivenrassen en productiemethoden.

Verordening 251/2014

 • Betreft de definitie, aanduiding, aanbiedingsvorm, etikettering en bescherming van geografische aanduidingen (BGA) van gearomatiseerde wijnbouwproducten.

Verordening 607/2009

 • Tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening 479/2008 wat betreft beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen, traditionele aanduidingen, etikettering en presentatie van bepaalde wijnbouwproducten. Bijlage X bevat ook de pictogrammen betreffende allergenen.

Verordening 110/2008

 • Betreft de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken.

KB 31/03/1993

 • Betreffende bier.

Richtlijn 2000/36

 • Betreft de samenstelling en verplichte benamingen voor cacao- chocoladeproducten.

KB 19/03/2004

 • Inzake cacao- en chocoladeproducten voor menselijke consumptie.

Verordening 589/2008

 • Betreft uitvoeringsbepalingen voor Verordening 1234/2007 betreffende de handelsnormen voor eieren. Betreft onder andere indeling in klasse.

Verordening 1308/2013

 • Deze verordening is de opvolger van Verordening 1234/2007: bijlage VII, deel VI.

KB 10/11/2009

 • Betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren.

Verordening 543/2011

 • Nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening 1234/2007, wat de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit betreft.

Uitvoeringsverordening 1333/2011

 • Voorschriften betreffende de mededelingen in de sector bananen (codificatie)

KB 11/12/1992

 • Betreffende de handel in verse groenten en fruit.

KB 29/08/1997

 • Betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten.

Richtlijn 2001/110

 • Betreft de samenstelling en verplichte benamingen voor honing.

KB 19/03/2004

 • Betreffende honing.

Richtlijn 1999/4

 • Betreft de samenstelling en verplichte benamingen voor extracten van koffie en extracten van cichorei.

KB 17/09/1968

 • Betreffende specerijen en specerijproducten.

KB 05/03/1987

 • Betreffende koffie en koffiesurrogaten.

KB 02/09/1985

 • Betreffende brood en andere bakkerijproducten.

KB 02/09/1985

 • Betreffende meel.

KB 20/12/1966

 • Betreffende deegwaren.

Verordening 543/2008

 • Betreft de handelsnormen voor vlees van pluimvee. Bijlage V bevat voorwaarden voor het gebruik van termen als "scharrel".

Verordening 1308/2013

 • Definities pluimveevlees: bijlage II, deel VII.

Besluit Dierlijke producten

 • Bevat de voorwaarden voor gebruik van de vermeldingen "scharrel ......" en ".........scharrel".

KB 28/11/1991

 • Betreffende de handelsnormen voor vlees van pluimvee.

KB 21/09/2020

 • Betreffende de bestrijding van zoönotische Salmonella bij pluimvee.

KB 17/09/1968

 • Betreffende specerijen en specerijproducten.

Richtlijn 2001/111

 • Samenstelling en zuiverheidseisen diverse suikerproducten.

Richtlijn 2001/113

 • Benamingen en samenstellingen van jam, confituur, kastanjepasta en dergelijke.

Vrijstellingsbesluit benaming verduurzaamde vruchten

 • Deze regeling geeft de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, een andere aanduiding te gebruiken in plaats van de voorgeschreven benaming in WWB Verduurzaamde vruchtenproducten.

Vrijstellingsbesluit jam met verlaagd suikergehalte

 • Vrijstelling wordt verleend van artikel 13 van het Warenwetbesluit Verduurzaamde vruchtenproducten 2002 voor als jam met verlaagd suikergehalte of confituur met verlaagd suikergehalte aangeduide waren met een suikergehalte dat ten minste 30% verlaagd is, waarin suikers niet gedeeltelijk zijn vervangen door zoetstoffen.

KB 19/03/2004

 • Betreffende de bereiding en het op de markt brengen van voor menselijke voeding bestemde vruchtenjam of -confituur, vruchtengelei, vruchtenmarmelade, kastanjepasta en smeerbare vruchtenstroop.

KB 23/07/1968

 • Betreffende de handel in citrusvruchten behandeld met zekere conserveermiddelen.

Verordening 29/2012

 • Betreffende de handelsnormen voor olijfolie (codificatie).

Regeling wijn en olijfolie

 • Nationale implementatie van Verordening 1308/2013 voor wat betreft olijfolie.

Verordening 1308/2013

 • Bijlage VII, aanhangsel II: benamingen smeerbare vetproducten.

KB 02/10/1980

 • Betreffende de fabricage en het in de handel brengen van margarine en voedingsvetten.

KB 23/04/1974

 • Betreffende eetbare oliën.

Verordening 1760/2000

 • Betreft de vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten Artikel 12 bevat definities, zoals: gehakt vlees, afsnijdsels en versneden vlees.

Verordening 1825/2000

 • Uitvoeringsverordening van Verordening 1760/2000. Bevat aanvullende etiketteringsregels voor o.a. afsnijdsels en voorverpakt uitgesneden vlees.

Verordening 1337/2013

 • Regels voor het vermelden van het land van oorsprong of de plaats van herkomst voor vers, gekoeld of bevroren vlees van varkens, schapen, geiten en pluimvee.

Regeling dierlijke producten

 • Definities voor productiedieren: Bijlage I bij artikel 2.17.

KB 16/09/1985

 • Tot vaststelling van de voorwaarden voor de verwerking van het varkensvlees, opgeslagen in het kader van de Verordeningen nr. (EEG) 772/85, (EEG) nr. 978/85 en (EEG) nr. 1477/85 en van het varkensvlees waarvoor een thermische behandeling is voorgeschreven of dient te worden voorgeschreven pluimvee.

KB 29/03/1974

 • Betreffende vleesextract, vloeibare aroma's, strooiaroma's, soepen en bouillons.

KB 30/12/1992

 • Betreffende de productie van en de handel in vleesproducten en andere bijproducten van dierlijke oorsprong.

KB 04/10/1985

 • Tot vaststelling van de voorwaarden inzake de productie, de invoer en de uitvoer van vers vlees en vleesproducten.

KB 08/06/1983

 • Betreffende de fabricage van en de handel in bereid vlees en vleesbereidingen.

KB 08/05/1985

 • Betreffende de fabricage van en de handel in gehakt of gemalen vers vlees.

KB 09/06/1999

 • Betreffende de etikettering van het rundvlees en van de rundvleesproducten.

Verordening 1379/2013

 • O.a. aanvullende vermeldingen voor vis: handelsbenaming, productiemethode, vangstgebied.

KB 22/05/1996

 • Houdende reglementering van de benamingen van visserijproducten en verwerkte visserijproducten.

Richtlijn 2001/112

 • Betreft samenstellingseisen en benamingen van vruchtensappen, nectars en most.

Richtlijn 2012/12

 • Wijzigt Richtlijn 2001/112 inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde soortgelijke producten. Bevat onder andere de overgangsmaatregel tot 28 oktober 2016 voor het toevoegen van suikers aan vruchtensap.

KB 22/11/2013

 • Betreffende vruchtensappen, vruchtennectars en bepaalde soortgelijke producten.

KB 04/10/1995

 • Betreffende limonades.

Richtlijn 2009/54

 • Benamingen en eisen aanvullende gegevens water, mineraalwater, bronwater.

KB 14/01/2002

 • Betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in de handel brengen van voedingsmiddelen wordt gebruikt.

KB 07/05/1936

 • Betreffende de handel van drankwater.

KB 08/02/1999

 • Betreffende natuurlijk mineraal water en bronwater.

Verordening 1308/2013

 • Bijlage VII, deel III en IV: definities en benamingen voor melk en andere zuivelproducten.

Richtlijn 2015/2203

 • Betreft de wetgeving met betrekking tot voor menselijke voeding bestemde caseïne en caseïnaten en trekt tevens Richtlijn 83/417 in.

Richtlijn 2001/114

 • Betreft bepaalde voor menselijke voeding bestemde, geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde melk.

Regeling dierlijke producten

 • Betreft de samenstellingseisen aan Goudse, Edammer en Commissiekaas.

Keuringsreglement COKZ kaas

 • Betreft rijkskaasmerken en kaasbereiding.

Verordening 445/2007

 • Houdende enkele toepassingsbepalingen van Verordening nr. 2991/94 tot vaststelling van normen voor smeerbare vetproducten en van Verordening nr. 1898/87 betreffende de bescherming van de benaming van melk en zuivelproducten.

KB 10/01/2001

 • Tot bepaling van de definitie van hoevezuivelproducten.

KB 11/06/2004

 • Betreffende consumptie-ijs.

KB 18/03/1980

 • Betreffende yoghurt en andere gefermenteerde melk.

KB 19/03/2004

 • Betreffende bepaalde voor menselijke voeding bestemde, geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde melk.

KB 22/10/1976

 • Betreffende boter en botermengsels en houdende de oprichting van een officiële controle van de boter.

KB 30/05/2021

 • Betreffende het reglement op de handel in room.

KB 06/05/1988

 • Betreffende boter en boterproducten.

KB 07/12/2016

 • Betreffende voor menselijke voeding bestemde caseïne en caseïnaten.

KB 08/05/2014

 • Betreffende kaas.

Wetgeving specifieke voeding

voor speciale doelgroepen


Richtlijn 2006/125

 • Inzake bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters.

Verordening 609/2013

 • Inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing, en tot intrekking van Richtlijn 92/52, 96/8, 1999/21, 2006/125, 2006/141, 2009/39 en de Verordeningen 41/2009 en 953/2009.

Verordening 2016/127

 • Tot aanvulling van Verordening 609/2013 wat betreft de bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften betreffende volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding en wat betreft informatievoorschriften betreffende de voeding van zuigelingen en peuters. Van toepassing 22 februari 2020. Verordening 2006/141 wordt ingetrokken per 22 februari 2020, maar blijft daarna nog 1 jaar van toepassing op van eiwithydrolysaten vervaardigde volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding.

Verordening 2016/128

 • Tot aanvulling van Verordening 609/2013 wat betreft de bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften betreffende voeding voor medisch gebruik. Ter vervanging van Richtlijn 1999/21. Van toepassing 22 februari 2019. Richtlijn 1999/21 wordt ingetrokken met ingang van 22 februari 2019, maar blijft daarna nog een jaar van toepassing op voeding voor medisch gebruik die is ontwikkeld om aan de voedingsbehoeften van zuigelingen te voldoen.

Mededeling van de commissie van 25 november 2017

 • Inzake de inzake de indeling van voeding voor medisch gebruik.

KB 18/02/1991

 • Betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding.

Richtlijn 2002/46

 • Deze richtlijn is van toepassing op voorverpakte voedingssupplementen die als voedingsmiddel op de markt worden gebracht. Niet van toepassing op geneesmiddelen als omschreven in Richtlijn 2001/83/EG.

KB 18/02/1991

 • Betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding.

KB 03/03/1992

 • Betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd.

Besluit diervoeders 2012

 • Betreft regels inzake diervoerder.

Regeling diervoeders 2012

 • Betreft voorschriften inzake diervoerder.

Verordening 183/2005

 • Betreft vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne.

Verordening 1069/2009

 • Betreft vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten).

Verordening 142/2011

 • Betreft uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn.

Verordening 767/2009

 • Betreft het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders.

Verordening 2020/354

 • Betreft vaststelling van een lijst van bestemmingen voor diervoeders met bijzonder voedingsdoel en tot intrekking van Richtlijn 2008/38/EG.

Verordening 1831/2003

 • Betreft toevoegingsmiddelen voor diervoeding.

Richtlijn 2002/32

 • Betreft ongewenste stoffen in diervoeding.

MB 11/06/1999

 • Betreffende de samenstelling van stoffen bestemd voor dierlijke voeding.

KB 18/02/1991

 • Betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding.


Stel uw vraag online

Binnen 1 werkdag nemen we contact op

Direct contact

Onze professionals helpen u graag

Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief